glibc detected : cub_admin: double free or corruption (fasttop): 0x00000000020b8f60

by reerror posted Apr 18, 2013

* 질문 등록 시 다음의 내용을 꼭 기입하여 주세요.
OS
CentOS 6.4 x64
CUBRID Ver.
8.4.3
CUBRID TOOL Ver.
[도움말]-[버전정보] 확인
응용 환경(API)
php

* CUBRID 응용 오류, SQL 오류 또는 SQL 튜닝 관련된 문의는 반드시 다음의 내용을 추가해 주세요. 비밀글이나 비밀 댓글도 가능합니다.
* 저희가 상황을 이해하고, 재현이 가능해야 알 수 있는 문제들이 많습니다. 가능한 정보/정황들을 부탁합니다.
에러 내용 및 재현 방법 재현 가능한 Source와 SQL
관련 테이블(인덱스, 키정보 포함) 정보 CUBRID 홈 디렉토리 아래 log 디렉토리 압축


-------------- 아래에 질문 사항을 기입해 주세요. ------------------------------------------------------------------------


연달아 글을 올리게 되네요.


HA 테스트 중 서버 가동/중지를 반복하다가 

한대의 서버에서 아래와 같은 메세지가 나왔습니다.


무시해도 좋은지

아니면 뭔가 해결을 해야 하는지 알려주십시요.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]# cubrid service stop

@ cubrid server stop: db0


Server db0 notified of shutdown.

This may take several minutes. Please wait.

++ cubrid server stop: success

@ cubrid server stop: db1


Server db1 notified of shutdown.

This may take several minutes. Please wait.

++ cubrid server stop: success

@ cubrid server stop: db2


Server db2 notified of shutdown.

This may take several minutes. Please wait.

++ cubrid server stop: success

@ cubrid broker stop

++ cubrid broker stop: success

@ cubrid manager server stop

++ cubrid manager server stop: success

@ cubrid heartbeat stop

*** glibc detected *** cub_admin: double free or corruption (fasttop): 0x00000000020b8f60 ***

======= Backtrace: =========

/lib64/libc.so.6[0x3fa4475916]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(css_queue_remove_header+0x29)[0x7f0a8d402379]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(css_remove_all_unexpected_packets+0x16)[0x7f0a8d4008e6]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(css_send_close_request+0x45)[0x7f0a8d400ec5]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(css_terminate+0x38)[0x7f0a8d403bc8]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(boot_server_die_or_changed+0x45)[0x7f0a8d5e7b15]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(+0x10d5ea)[0x7f0a8d40f5ea]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(+0x10f7c4)[0x7f0a8d4117c4]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(net_client_request+0x94)[0x7f0a8d4118c4]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(tran_wait_server_active_trans+0x44)[0x7f0a8d407584]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(boot_shutdown_client+0x21)[0x7f0a8d5e6831]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(db_shutdown+0xb)[0x7f0a8d3c8c8b]

/home/CUBRID/lib/libcubridcs.so(copylogdb+0x455)[0x7f0a8d39ede5]

cub_admin[0x400bf5]

/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd)[0x3fa441ecdd]

cub_admin[0x4009c9]

======= Memory map: ========

00400000-00402000 r-xp 00000000 08:02 136444                             /home/CUBRID/bin/cub_admin

00602000-00605000 rw-p 00002000 08:02 136444                             /home/CUBRID/bin/cub_admin

020ab000-025e1000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]

3fa4000000-3fa4020000 r-xp 00000000 08:02 1572892                        /lib64/ld-2.12.so

3fa421f000-3fa4220000 r--p 0001f000 08:02 1572892                        /lib64/ld-2.12.so

3fa4220000-3fa4221000 rw-p 00020000 08:02 1572892                        /lib64/ld-2.12.so

3fa4221000-3fa4222000 rw-p 00000000 00:00 0

3fa4400000-3fa4589000 r-xp 00000000 08:02 1572894                        /lib64/libc-2.12.so

3fa4589000-3fa4789000 ---p 00189000 08:02 1572894                        /lib64/libc-2.12.so

3fa4789000-3fa478d000 r--p 00189000 08:02 1572894                        /lib64/libc-2.12.so

3fa478d000-3fa478e000 rw-p 0018d000 08:02 1572894                        /lib64/libc-2.12.so

3fa478e000-3fa4793000 rw-p 00000000 00:00 0

3fa4800000-3fa4802000 r-xp 00000000 08:02 1572983                        /lib64/libdl-2.12.so

3fa4802000-3fa4a02000 ---p 00002000 08:02 1572983                        /lib64/libdl-2.12.so

3fa4a02000-3fa4a03000 r--p 00002000 08:02 1572983                        /lib64/libdl-2.12.so

3fa4a03000-3fa4a04000 rw-p 00003000 08:02 1572983                        /lib64/libdl-2.12.so

3fa4c00000-3fa4c17000 r-xp 00000000 08:02 1572916                        /lib64/libpthread-2.12.so

3fa4c17000-3fa4e17000 ---p 00017000 08:02 1572916                        /lib64/libpthread-2.12.so

3fa4e17000-3fa4e18000 r--p 00017000 08:02 1572916                        /lib64/libpthread-2.12.so

3fa4e18000-3fa4e19000 rw-p 00018000 08:02 1572916                        /lib64/libpthread-2.12.so

3fa4e19000-3fa4e1d000 rw-p 00000000 00:00 0

3fa5400000-3fa5483000 r-xp 00000000 08:02 1572962                        /lib64/libm-2.12.so

3fa5483000-3fa5682000 ---p 00083000 08:02 1572962                        /lib64/libm-2.12.so

3fa5682000-3fa5683000 r--p 00082000 08:02 1572962                        /lib64/libm-2.12.so

3fa5683000-3fa5684000 rw-p 00083000 08:02 1572962                        /lib64/libm-2.12.so

3fa5800000-3fa5822000 r-xp 00000000 08:02 1573287                        /lib64/libncurses.so.5.7

3fa5822000-3fa5a21000 ---p 00022000 08:02 1573287                        /lib64/libncurses.so.5.7

3fa5a21000-3fa5a22000 rw-p 00021000 08:02 1573287                        /lib64/libncurses.so.5.7

3fa6000000-3fa601d000 r-xp 00000000 08:02 1572968                        /lib64/libtinfo.so.5.7

3fa601d000-3fa621d000 ---p 0001d000 08:02 1572968                        /lib64/libtinfo.so.5.7

3fa621d000-3fa6221000 rw-p 0001d000 08:02 1572968                        /lib64/libtinfo.so.5.7

3fa6800000-3fa6816000 r-xp 00000000 08:02 1572964                        /lib64/libgcc_s-4.4.6-20120305.so.1

3fa6816000-3fa6a15000 ---p 00016000 08:02 1572964                        /lib64/libgcc_s-4.4.6-20120305.so.1

3fa6a15000-3fa6a16000 rw-p 00015000 08:02 1572964                        /lib64/libgcc_s-4.4.6-20120305.so.1

3fa7000000-3fa7003000 r-xp 00000000 08:02 1573252                        /lib64/libgpg-error.so.0.5.0

3fa7003000-3fa7202000 ---p 00003000 08:02 1573252                        /lib64/libgpg-error.so.0.5.0

3fa7202000-3fa7203000 r--p 00002000 08:02 1573252                        /lib64/libgpg-error.so.0.5.0

3fa7203000-3fa7204000 rw-p 00003000 08:02 1573252                        /lib64/libgpg-error.so.0.5.0

3fa8000000-3fa80e8000 r-xp 00000000 08:02 1705481                        /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13

3fa80e8000-3fa82e8000 ---p 000e8000 08:02 1705481                        /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13

3fa82e8000-3fa82ef000 r--p 000e8000 08:02 1705481                        /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13

3fa82ef000-3fa82f1000 rw-p 000ef000 08:02 1705481                        /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13

3fa82f1000-3fa8306000 rw-p 00000000 00:00 0

3fa9800000-3fa9872000 r-xp 00000000 08:02 1573254                        /lib64/libgcrypt.so.11.5.3

3fa9872000-3fa9a71000 ---p 00072000 08:02 1573254                        /lib64/libgcrypt.so.11.5.3

3fa9a71000-3fa9a72000 r--p 00071000 08:02 1573254                        /lib64/libgcrypt.so.11.5.3

3fa9a72000-3fa9a75000 rw-p 00072000 08:02 1573254                        /lib64/libgcrypt.so.11.5.3

7f0a88000000-7f0a88021000 rw-p 00000000 00:00 0

7f0a88021000-7f0a8c000000 ---p 00000000 00:00 0

7f0a8cf45000-7f0a8cf46000 rw-p 00000000 00:00 0

7f0a8cfc0000-7f0a8cfc1000 ---p 00000000 00:00 0

7f0a8cfc1000-7f0a8d0c1000 rw-p 00000000 00:00 0

7f0a8d0c1000-7f0a8d0cd000 r-xp 00000000 08:02 1572893                    /lib64/libnss_files-2.12.so

7f0a8d0cd000-7f0a8d2cd000 ---p 0000c000 08:02 1572893                    /lib64/libnss_files-2.12.so

7f0a8d2cd000-7f0a8d2ce000 r--p 0000c000 08:02 1572893                    /lib64/libnss_files-2.12.so

7f0a8d2ce000-7f0a8d2cf000 rw-p 0000d000 08:02 1572893                    /lib64/libnss_files-2.12.so

7f0a8d2d7000-7f0a8d2d8000 rw-p 00000000 00:00 0

7f0a8d2d8000-7f0a8d2e2000 r--s 00000000 08:02 137767                     /home/CUBRID/msg/en_US/utils.cat

7f0a8d2e2000-7f0a8d2e4000 r--s 00000000 08:02 137764                     /home/CUBRID/msg/en_US/csql.cat

7f0a8d2e4000-7f0a8d302000 r--s 00000000 08:02 137763                     /home/CUBRID/msg/en_US/cubrid.cat

7f0a8d302000-7f0a8d6dd000 r-xp 00000000 08:02 137713                     /home/CUBRID/lib/libcubridcs.so.8.4.3

7f0a8d6dd000-7f0a8d8dd000 ---p 003db000 08:02 137713                     /home/CUBRID/lib/libcubridcs.so.8.4.3(1분 정도 시간이 걸렸습니다.)++ cubrid heartbeat stop: success

@ cubrid master stop

++ cubrid master stop: success

]#

]# ps -ef | grep cub
root      9957  6509  0 16:12 pts/0    00:00:00 grep cub
]# ipcs  -m

------ Shared Memory Segments --------
key        shmid      owner      perms      bytes      nattch     status

]#


Articles