PHP 커넥션 실패 문의

by 무리링 posted Mar 02, 2011

PHP 커넥션시 실패가 일어나 문의 드립니다.

DB를 큐브리드를 이용해 개발을 하려고 하는데 처음부터 난관에 봉착하네요 ^^;


$DB_HOST = "localhost";

$DB_PORT = "33000";


$DB_NAME = "test";

$DB_USER = "dba";

$DB_PASS = "";


$cubrid_con = cubrid_connect($DB_HOST, $DB_PORT, $DB_NAME,$DB_USER,$DB_PASS);

if (!$cubrid_con) {

echo "DB 접속 오류";

}else {

echo "DB접속 성공!!";

}


이런식으로 접속하는데 에러가 발생합니다.

어떻게 해야 해결이 될까요?


Warning: Error: CCI, -16, Cannot connect to CUBRID CAS in /home/html/xxxx.php on line 10


리눅스 서버 방화벽

ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           multiport dports 1523,8001,8002 

ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           multiport dports 7100 

ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:30000:33040 


윈도 방화벽 Off


큐브리드 서버 상태

[root@localhost cubrid]#cubrid service status

@ cubrid master status

++ cubrid master is running.

@ cubrid server status

 Server basic (rel 8.3, pid 22336)

 Server test (rel 8.3, pid 22060)

@ cubrid broker status

  NAME           PID  PORT  AS  JQ      REQ  TPS  QPS  LONG-T  LONG-Q ERR-Q

===========================================================================

* query_editor  3003 30000   5   0        0    0    0    0/0.0    0/0.0    0

* broker1       3013 33000   5   0        0    0    0    0/0.0    0/0.0    0

@ cubrid manager server status

++ cubrid manager server is running.

@ cubrid replication status


Articles