CUBRIDException: Data type references are incompatible. 에러관련 쿼리질문

by yhpark posted Nov 14, 2023


* 질문 등록 시 다음의 내용을 꼭 기입하여 주세요.

OS
Linux
CUBRID Ver.
9.3 (9.3.6. 0002) 
CUBRID TOOL Ver.
[도움말]-[버전정보] 확인
응용 환경(API)
Java


* CUBRID 응용 오류, SQL 오류 또는 SQL 튜닝 관련된 문의는 반드시 다음의 내용을 추가해 주세요. 비밀글이나 비밀 댓글도 가능합니다.
* 저희가 상황을 이해하고, 재현이 가능해야 알 수 있는 문제들이 많습니다. 가능한 정보/정황들을 부탁합니다.

 

에러 내용 및 재현 방법 재현 가능한 Source와 SQL
관련 테이블(인덱스, 키정보 포함) 정보 CUBRID 홈 디렉토리 아래 log 디렉토리 압축


-------------- 아래에 질문 사항을 기입해 주세요. ------------------------------------------------------------------------
 

안녕하세요.

Merge 쿼리 실행 중 발생한 오류 Cubrid Data Type Error 에러 관련해서  도움을 구하고자 문의 드립니다.

 

현재 데이터를 List로 받아서 Merge 쿼리를 통해 UPDATE 또는 INSERT를 진행하는 쿼리를 실행하려고 했습니다만 다음과 같은 오류가 발생했습니다.

 

org.springframework.jdbc.UncategorizedSQLException: SqlMapClient operation; uncategorized SQLException for SQL []; SQL state [null]; error code [-456];   
--- The error occurred while applying a parameter map.  
--- Check the EhojoToCubridServiceDAO.updateTcmCtrtbooks-InlineParameterMap.  
--- Check the statement (update failed).  
--- Cause: cubrid.jdbc.driver.CUBRIDException: Data type references are incompatible.

 

쿼리를 실행하는 도중 데이터타입이 맞지 않다는 오류인 것 같아 다시 살펴보았으나, 제가 보기에는 문제가 없는것으로 생각됩니다. 

 

실행한 쿼리는 다음과 같으며, 테이블의 DDL, 사용한 VO를 첨부하였습니다. 혹시 제가 쿼리를 잘못 사용한게 있을까요?

 

<update id="MethodName" parameterClass="java.util.List">
        MERGE INTO V_TCM_CTRTBOOKS AS A
        USING (
            <iterate prepend="VALUES" conjunction=",">
                (
                #[].lafCd# AS "LAF_CD",
                #[].ctrtLdgrMngNo# AS "CTRT_LDGR_MNG_NO",
                #[].atflGrpId# AS "ATFL_GRP_ID",
                #[].fyr# AS "FYR",
                #[].expsDvCd# AS "EXPS_DV_CD",
                #[].pcurDvCd# AS "PCUR_DV_CD",
                #[].ctrtKndCd# AS "CTRT_KND_CD",
                #[].ctrtMthCd# AS "CTRT_MTH_CD",
                #[].ctrtTyDtsCd# AS "CTRT_TY_DTS_CD",
                #[].newLtmDvCd# AS "NEW_LTM_DV_CD",
                #[].cprtCtrtDvCd# AS "CPRT_CTRT_DV_CD",
                #[].ctrtTrgtNm# AS "CTRT_TRGT_NM",
                #[].ctrtOtlnCn# AS "CTRT_OTLN_CN",
                #[].lctnNm# AS "LCTN_NM",
                #[].ctrtNo# AS "CTRT_NO",
                #[].pcurMngNo# AS "PCUR_MNG_NO",
                #[].pcurChrgDeptNm# AS "PCUR_CHRG_DEPT_NM",
                #[].cgpTelno# AS "CGP_TELNO",
                CAST(#[].pcurFee# AS NUMERIC(20,0)) AS "PCUR_FEE",
                #[].podrDvCd# AS "PODR_DV_CD",
                CAST(#[].frstSmzCtrtAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "FRST_SMZ_CTRT_AMT",
                CAST(#[].smzCtrtTottAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "SMZ_CTRT_TOTT_AMT",
                #[].smzCtrtYmd# AS "SMZ_CTRT_YMD",
                #[].bgcsYmd# AS "BGCS_YMD",    
                #[].cmcnYmd# AS "CMCN_YMD",
                #[].cmcnScdYmd# AS "CMCN_SCD_YMD",
                #[].rgetYn# AS "RGET_YN",
                CAST(#[].dbtBdnAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "DBT_BDN_AMT",
                #[].smzCstcDys# AS "SMZ_CSTC_DYS",
                #[].pvcnRsonCd# AS "PVCN_RSON_CD",
                #[].pvcnRsonSclsCd# AS "PVCN_RSON_SCLS_CD",
                #[].g2bRchDt# AS "G2B_RCH_DT",
                #[].ctrtFomCd# AS "CTRT_FOM_CD",
                #[].mdfcnYmd# AS "MDFCN_YMD",
                #[].ctrtChrgUsrId# AS "CTRT_CHRG_USR_ID",
                CAST(#[].bfSmzCtrtAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "BF_SMZ_CTRT_AMT",
                CAST(#[].dlyRpnAmtRt# AS NUMERIC(25,5)) AS "DLY_RPN_AMT_RT",
                #[].frstCtrtLdgrNo# AS "FRST_CTRT_LDGR_NO",
                #[].deptCd# AS "DEPT_CD",
                #[].pcurPrgDvCd# AS "PCUR_PRG_DV_CD",
                #[].exntCd# AS "EXNT_CD",
                #[].mdfcnDt# AS "MDFCN_DT",
                #[].mdfcnUsrId# AS "MDFCN_USR_ID",
                #[].giveMthCd# AS "GIVE_MTH_CD",
                #[].leasYn# AS "LEAS_YN",
                #[].smzCtrtDgr# AS "SMZ_CTRT_DGR",
                #[].smzCtrtDgrExiYn# AS "SMZ_CTRT_DGR_EXI_YN",
                #[].ctrtOpslDvCd# AS "CTRT_OPSL_DV_CD",
                #[].ctrtMthDtsDvCd# AS "CTRT_MTH_DTS_DV_CD",
                #[].ctdmDvCd# AS "CTDM_DV_CD",
                #[].ctrtCnltYn# AS "CTRT_CNLT_YN",
                #[].ctrtCn# AS "CTRT_CN",
                CAST(#[].pbnTottAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "PBN_TOTT_AMT",
                CAST(#[].rnsmTottAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "RNSM_TOTT_AMT",
                #[].cmpsMbizCd# AS "CMPS_MBIZ_CD",
                CAST(#[].lbcTottAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "LBC_TOTT_AMT",
                #[].scgdYn# AS "SCGD_YN",
                #[].g2bCkNm# AS "G2B_CK_NM",
                CAST(#[].g2bGdPatDscrt# AS NUMERIC(22,2)) AS "G2B_GD_PAT_DSCRT",
                CAST(#[].g2bGdPatDscAmt# AS NUMERIC(20,0)) AS "G2B_GD_PAT_DSC_AMT",
                #[].gvslMtrlDvCd# AS "GVSL_MTRL_DV_CD",
                #[].cstcDvCd# AS "CSTC_DV_CD",
                #[].lgnRgstrUsrId# AS "LGN_RGSTR_USR_ID",    
                #[].lgnRgstrDt# AS "LGN_RGSTR_DT",
                #[].frstRgstrUsrId# AS "FRST_RGSTR_USR_ID",
                #[].frstRgstrDt# AS "FRST_RGSTR_DT",
                #[].lastMdfcnUsrId# AS "LAST_MDFCN_USR_ID",
                #[].lastMdfcnDt# AS "LAST_MDFCN_DT"
                )
            </iterate>
        ) AS B
        ON  (
                B.LAF_CD = A.LAF_CD
            AND B.CTRT_LDGR_MNG_NO = A.CTRT_LDGR_MNG_NO
            )
        WHEN MATCHED THEN
            UPDATE SET A.ATFL_GRP_ID = B.ATFL_GRP_ID
                     , A.FYR = B.FYR
                     , A.EXPS_DV_CD = B.EXPS_DV_CD
                     , A.PCUR_DV_CD = B.PCUR_DV_CD
                     , A.CTRT_KND_CD = B.CTRT_KND_CD
                     , A.CTRT_MTH_CD = B.CTRT_MTH_CD
                     , A.CTRT_TY_DTS_CD = B.CTRT_TY_DTS_CD
                     , A.NEW_LTM_DV_CD = B.NEW_LTM_DV_CD
                     , A.CPRT_CTRT_DV_CD = B.CPRT_CTRT_DV_CD
                     , A.CTRT_TRGT_NM = B.CTRT_TRGT_NM
                     , A.CTRT_OTLN_CN = B.CTRT_OTLN_CN
                     , A.LCTN_NM = B.LCTN_NM
                     , A.CTRT_NO = B.CTRT_NO
                     , A.PCUR_MNG_NO = B.PCUR_MNG_NO
                     , A.PCUR_CHRG_DEPT_NM = B.PCUR_CHRG_DEPT_NM
                     , A.CGP_TELNO = B.CGP_TELNO
                     , A.PCUR_FEE = B.PCUR_FEE
                     , A.PODR_DV_CD = B.PODR_DV_CD
                     , A.FRST_SMZ_CTRT_AMT = B.FRST_SMZ_CTRT_AMT
                     , A.SMZ_CTRT_TOTT_AMT = B.SMZ_CTRT_TOTT_AMT
                     , A.SMZ_CTRT_YMD = B.SMZ_CTRT_YMD
                     , A.BGCS_YMD = B.BGCS_YMD
                     , A.CMCN_YMD = B.CMCN_YMD
                     , A.CMCN_SCD_YMD = B.CMCN_SCD_YMD
                     , A.RGET_YN = B.RGET_YN
                     , A.DBT_BDN_AMT = B.DBT_BDN_AMT
                     , A.SMZ_CSTC_DYS = B.SMZ_CSTC_DYS
                     , A.PVCN_RSON_CD = B.PVCN_RSON_CD
                     , A.PVCN_RSON_SCLS_CD = B.PVCN_RSON_SCLS_CD
                     , A.G2B_RCH_DT = B.G2B_RCH_DT
                     , A.CTRT_FOM_CD = B.CTRT_FOM_CD
                     , A.MDFCN_YMD = B.MDFCN_YMD
                     , A.CTRT_CHRG_USR_ID = B.CTRT_CHRG_USR_ID
                     , A.BF_SMZ_CTRT_AMT = B.BF_SMZ_CTRT_AMT
                     , A.DLY_RPN_AMT_RT = B.DLY_RPN_AMT_RT
                     , A.FRST_CTRT_LDGR_NO = B.FRST_CTRT_LDGR_NO
                     , A.DEPT_CD = B.DEPT_CD
                     , A.PCUR_PRG_DV_CD = B.PCUR_PRG_DV_CD
                     , A.EXNT_CD = B.EXNT_CD
                     , A.MDFCN_DT = B.MDFCN_DT
                     , A.MDFCN_USR_ID = B.MDFCN_USR_ID
                     , A.GIVE_MTH_CD = B.GIVE_MTH_CD
                     , A.LEAS_YN = B.LEAS_YN
                     , A.SMZ_CTRT_DGR = B.SMZ_CTRT_DGR
                     , A.SMZ_CTRT_DGR_EXI_YN = B.SMZ_CTRT_DGR_EXI_YN
                     , A.CTRT_OPSL_DV_CD = B.CTRT_OPSL_DV_CD
                     , A.CTRT_MTH_DTS_DV_CD = B.CTRT_MTH_DTS_DV_CD
                     , A.CTDM_DV_CD = B.CTDM_DV_CD
                     , A.CTRT_CNLT_YN = B.CTRT_CNLT_YN
                     , A.CTRT_CN = B.CTRT_CN
                     , A.PBN_TOTT_AMT = B.PBN_TOTT_AMT
                     , A.RNSM_TOTT_AMT = B.RNSM_TOTT_AMT
                     , A.CMPS_MBIZ_CD = B.CMPS_MBIZ_CD
                     , A.LBC_TOTT_AMT = B.LBC_TOTT_AMT
                     , A.SCGD_YN = B.SCGD_YN
                     , A.G2B_CK_NM = B.G2B_CK_NM
                     , A.G2B_GD_PAT_DSCRT = B.G2B_GD_PAT_DSCRT
                     , A.G2B_GD_PAT_DSC_AMT = B.G2B_GD_PAT_DSC_AMT
                     , A.GVSL_MTRL_DV_CD = B.GVSL_MTRL_DV_CD
                     , A.CSTC_DV_CD = B.CSTC_DV_CD
                     , A.LGN_RGSTR_USR_ID = B.LGN_RGSTR_USR_ID
                     , A.LGN_RGSTR_DT = B.LGN_RGSTR_DT
                     , A.FRST_RGSTR_USR_ID = B.FRST_RGSTR_USR_ID
                     , A.FRST_RGSTR_DT = B.FRST_RGSTR_DT
                     , A.LAST_MDFCN_USR_ID = B.LAST_MDFCN_USR_ID
                     , A.LAST_MDFCN_DT = B.LAST_MDFCN_DT
            
        WHEN NOT MATCHED THEN
            INSERT VALUES
            (
                B.LAF_CD,
                B.CTRT_LDGR_MNG_NO,
                B.ATFL_GRP_ID,
                B.FYR,
                B.EXPS_DV_CD,
                B.PCUR_DV_CD,
                B.CTRT_KND_CD,
                B.CTRT_MTH_CD,
                B.CTRT_TY_DTS_CD,
                B.NEW_LTM_DV_CD,
                B.CPRT_CTRT_DV_CD,
                B.CTRT_TRGT_NM,
                B.CTRT_OTLN_CN,
                B.LCTN_NM,
                B.CTRT_NO,
                B.PCUR_MNG_NO,
                B.PCUR_CHRG_DEPT_NM,
                B.CGP_TELNO,
                B.PCUR_FEE,
                B.PODR_DV_CD,
                B.FRST_SMZ_CTRT_AMT,
                B.SMZ_CTRT_TOTT_AMT,
                B.SMZ_CTRT_YMD,
                B.BGCS_YMD,
                B.CMCN_YMD,
                B.CMCN_SCD_YMD,
                B.RGET_YN,
                B.DBT_BDN_AMT,
                B.SMZ_CSTC_DYS,
                B.PVCN_RSON_CD,
                B.PVCN_RSON_SCLS_CD,
                B.G2B_RCH_DT,
                B.CTRT_FOM_CD,
                B.MDFCN_YMD,
                B.CTRT_CHRG_USR_ID,
                B.BF_SMZ_CTRT_AMT,
                B.DLY_RPN_AMT_RT,
                B.FRST_CTRT_LDGR_NO,
                B.DEPT_CD,
                B.PCUR_PRG_DV_CD,
                B.EXNT_CD,
                B.MDFCN_DT,
                B.MDFCN_USR_ID,
                B.GIVE_MTH_CD,
                B.LEAS_YN,
                B.SMZ_CTRT_DGR,
                B.SMZ_CTRT_DGR_EXI_YN,
                B.CTRT_OPSL_DV_CD,
                B.CTRT_MTH_DTS_DV_CD,
                B.CTDM_DV_CD,
                B.CTRT_CNLT_YN,
                B.CTRT_CN,
                B.PBN_TOTT_AMT,
                B.RNSM_TOTT_AMT,
                B.CMPS_MBIZ_CD,
                B.LBC_TOTT_AMT,
                B.SCGD_YN,
                B.G2B_CK_NM,
                B.G2B_GD_PAT_DSCRT,
                B.G2B_GD_PAT_DSC_AMT,
                B.GVSL_MTRL_DV_CD,
                B.CSTC_DV_CD,
                B.LGN_RGSTR_USR_ID,
                B.LGN_RGSTR_DT,
                B.FRST_RGSTR_USR_ID,
                B.FRST_RGSTR_DT,
                B.LAST_MDFCN_USR_ID,
                B.LAST_MDFCN_DT
            )
    </update>

 


Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10